ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
 
 
 

รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานบริหาร งานพัสดุ             รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานวิทยศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มการพยาบาล งานวัสดุการแพทย์                 รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานทันตกรรม

 

รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค