ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
 
 
 

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่ สำหรับโรงพยาบาลธัญบุรี     

    คำสั่งโรงพยาบาล เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน่วยพัสดุ  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต     

   บันทึกขออนุญาติเผยแพร่ คำสั่งโงพยาบาลธัญบุรี แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลธัญบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต           

    บันทึกสั่งการ การกำหนดมาตราการกลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกขออนุญาติเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   บันทึกขออนุญาตินำประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

บันทึกขออนุญาติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2563

เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)ปีงบประมาณ 2563

บันทึกขออนุญาตเผยแพ่คำสั่งปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  

   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   

     บันทึกขออนุญาติเผยแพร่เงิน งบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2563