ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
 
 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อเตียงผู้ป่วย 5 ไกร ไฟฟ้า