ขออนุญาตนำข้อมูลการดำเนินโครงการการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตพื้นที่ตำบลรังสิต         ประชาชนมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก   

 ภาพถ่ายกิจกรรม          รายงานผลการดำเนินโครงการ