เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ และ ๓-๔ (จำนวน ๔ หลัง) ของโรงพยาบาลธัญบุรี