ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
 
 
 

 

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)ไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน 2564