เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนค่าใช้จ่าย การใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญบุรี