ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
 
 
 

 

ขออนุญาตนำสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)เผยแพร่     สขร.1 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค      สขร.1 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์ (LAB)     สขร.1 งานพัสดุทั่วไป

สขร.1 กลุ่มงานการพยาบาลวัสดุการแพทย์        สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรม         สขร.1 ไตรมาส 3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค         สขร.1 ไตรมาส 3 กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์ (LAB)

สขร.1 ไตรมาส 3 งานพัสดุทั่วไป       สขร.1 ไตรมาส 3 กลุ่มงานการพยาบาลวัสดุการแพทย์        สขร.1 ไตรมาส 3 กลุ่มงานทันตกรรม      สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ไตรมาส 3