โรงพยาบาลธัญบุรี

140 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

12110 โทรศัพท์ 0-2577-2600-2

            แฟกซ์    0-2577-1829